„Młodzi zawodowcy – programy stażowe dla studentów Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

umowa nr POWR.03.01.00-00-S047/17-00

Informacji udzielają:
Kierownik projektu: Elżbieta Szymańska-Czaplak ela@uni.opole.pl p.12
Koordynator staży: Beata Jahołkowska beataj@uni.opole.pl p.201
Koordynator administracyjny: Natasza Kujath nkujath@uni.opole.pl p.7
 

Harmonogram staży 2019

 
Komunikat rekrutacyjny 4
 
W poniedziałek 3.06 w godz. 14.00-15.00 w Auli Błękitnej CM (sala 301) odbędzie się spotkanie poświęcone omówieniu dokumentacji stażowej, terminów odbywania stażu, przydzieleniu indywidualnych terminów badań lekarskich (powstanie grafik dat/nazwisk), opracowaniu list do dojazdu/zakwaterowania. Bardzo proszę o obecność.
 
Komunikat rekrutacyjny 3
 
W II turze rekrutacji osiągnięto wskaźnik 30% studentów danego kierunku na 4 programach kształcenia, lista przyjętych znajduje się w osobnym dokumencie. Trwa III rekrutacja do wypełnienia miejsc. Na kierunkach objętych wsparciem brakuje następującej liczby osób do osiągnięcia wymaganego wskaźnika: English Philology, I stopień – 7 osób; English in Public Communication – 6 osób; English Philology, profil praktyczny – 5 osób; Języki obce w turystyce – 1 osoba; Slawistyka – 2 osoby; Kulturoznawstwo, I stopień – 3 osoby; Filologia z logopedią nauczycielska – 2 osoby. Na kierunku Języki obce w dyplomacji osiągnięto wymagany wskaźnik i wszystkie osoby, które złożyły zgłoszenie zostaną przyjęte do programu po decyzji NCBiR o zmianie grupy docelowej.

 

Komunikat rekrutacyjny 2

W I turze rekrutacji wzięło udział 20 osób; na żadnym kierunku nie osiągnięto minimalnego wskaźnika 30% studentów. II tura rekrutacji rozpocznie się 1.03 i potrwa do wypełnienia miejsc. Kolejne komunikaty rekrutacyjne będą ogłaszane na bieżąco; studenci zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu do programu w momencie, gdy na danym kierunku/stopniu wskaźnik osiągnie 30%.

Komunikat rekrutacyjny 1

Rozpoczynamy IV edycję programu stażowego dla studentów Wydziału Filologicznego. Spotkanie informacyjne odbędzie się 16.01.2019 w godzinach 14.00-15.00 w Auli Błękitnej. I tura rekrutacji będzie trwała od 18 do 22 lutego. II tura rozpocznie się 1.03 i potrwa do wypełnienia miejsc. Wnioski (zał. 1-3, zał. 4 opcjonalnie) można składać w Biurze Projektu (Dziekanat WF, p. 7) w godzinach 8.00-15.00. Kolejny komunikat rekrutacyjny ukaże się po rozpatrzeniu wniosków złożonych w I turze, tj.  27 lutego.

Harmonogram staży 2018

 

W poniedziałek 4.06 o 13.30 w sali 04 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone wypełnianiu dokumentacji stażowej, badaniom lekarskim, zakwaterowaniu i rozliczaniu dojazdów dla osób, które nie brały udziału w spotkaniu 10.05. Serdecznie zapraszam

 

Lista przyjętych po 12.03.2018 – aktualizacja 14.09

Kierownik Projektu

Elżbieta Szymańska-Czaplak

 

Płatne 3-miesięczne staże wakacyjne (360h) dla studentów kierunków: English Philology, English in Public Communication, Język biznesu, Języki obce w turystyce. Slawistyka, Filologia romańska, Filologia polska, Kulturoznawstwo

Uczestnikami projektu mogą być studenci ostatniego roku studiów w/w kierunków w wieku 19-35 lat. Dla każdego stażysty oferujemy stypendium stażowe w wysokości 2220 zł brutto/m-c!

Kierownik Projektu – dr Elżbieta Szymańska-Czaplak  email: ela@uni.opole.pl

Koordynator staży – dr Bartosz Poluszyński  email: mrbp@uni.opole.pl        

 

REKRUTACJA 2018

 

Komunikat rekrutacyjny 1

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy I turę rekrutacji; tylko na programach Język biznesu, studia I i II stopnia oraz Kulturoznawstwo, studia I stopnia liczba zgłoszeń przekroczyła liczbę oferowanych miejsc. Komisja rekrutacyjna ogłosi wyniki rekrutacji na tych programach w czwartek 1.03. Z dniem 27.02 ogłaszam II turę rekrutacji – rekrutacja ciągła do wypełnienia limitu miejsc. Na programach, na których wypełniono limit miejsc, zgłoszenia będą również dalej przyjmowane, ale trafią na listę rezerwową.

Lista przyjętych 1.03.2018

Lista przyjętych po 12.03.2018

Elżbieta Szymańska- Czaplak, Kierownik Projektu

 

Ucz się i zarabiaj – płatne staże krajowe i zagraniczne

 

Termin rekrutacji:

 – od poniedziałku 12 lutego do piątku 23 lutego 2018 r.

Biuro projektu:

 – dziekanat p.12 (dyżur wg harmonogramu)

 – dziekanat p.7 (codziennie 8:00 – 15:00)

Wyniki rekrutacji:

– strona projektu

Dokumenty rekrutacyjne:

Dla studentów


Pliki potrzebne do rekrutacji na płatne staże.

Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego na mapie Opola